Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)!

 
Search

Chi tiết tin

ỦY BAN NHÂN DÂN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SÁP NHẬP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025!.
Người đăng: Nguyễn Tấn Lĩnh .Ngày đăng: 08/05/2024 .Lượt xem: 53 lượt.
   
    Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Căn cứ  Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Căn cứ Kế hoạch số 6019/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

          Về phương án sắp sếp đơn vị hành chính: Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp:  Sắp xếp ĐVHC nông thôn cấp xã thành ĐVHC nông thôn cùng cấp:

Về Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC: Xã Duy Thu nằm hoàn toàn về phía tây của huyện nằm bờ nam Sông Thu Bồn và liền kề với xã Duy Tân; trục giao thông từ Trung tâm hành chính huyện (đường ĐH 10) đều đi qua xã Duy Thu, Duy Tân và toàn bộ trục giao thông chính này nối liền đơn vị hành chính của 2 xã; địa hình thuận lợi không bị ngăn cách. Vì vậy, điều chỉnh toàn bộ diện tích, dân số xã Duy Thu nhập vào xã Duy Tân để thành lập xã mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý địa giới hành chính; quản lý hành chính nhà nước; giao thông, đi lại của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính cũng thuận lợi. Hiện nay cầu Sông Thu đang được xây dựng sẽ kết nối phát triển vùng giữa Duy Thu, Duy Tân và huyện Đại Lộc. Xã Duy Thu nhập vào xã Duy Tân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của nhân dân 02 xã (Duy Thu, Duy Tân) gắn liền và tương đồng với nhau. Về yếu tố lịch sử: năm 1986 xã Duy Tân được tách thành 3 xã: Duy Tân, Duy Thu, Duy Phú theo quyết định số 27/HĐBT ngày 21/3/1986 của Hội đồng bộ trưởng nên khi triển khai việc sáp nhập lại sẽ gặp thuận lợi. Hiện trạng ĐVHC cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới ĐVHC khi thực hiện phương án sắp xếp: Xã Duy Tân nằm hoàn toàn về phía tây của huyện, nằm bờ nam Sông Thu Bồn, cách trung tâm hành chính huyện khoảng 20 km gồm có 04 thôn (Thu Bồn Tây, Thu Bồn Đông, Phú Nhuận 2, Phú Nhuận 3), Diện tích tự nhiên là 8,64 km2   Quy mô dân số 6.345 người.
     Về kết quả sau sắp xếp (thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới ĐVHC) thì xã mới có: Diện tích tự nhiên 21,54 km2 (đạt 71,80% so với tiêu chuẩn quy định), Quy mô dân số 11.658 người (đạt 145,73% so với tiêu chuẩn quy định), Các ĐVHC cùng cấp liền kề: xã Duy Phú, xã Duy Hoà thuộc huyện Duy Xuyên. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã mới: UBND xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tên gọi ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp: xã Duy Tân.

Căn cứ kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên về Lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Về mục đích: Việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Duy Xuyên phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định theo Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri phải, tiết kiệm, hiệu quả; phát huy dân chủ để mọi tầng lớp nhân dân nắm được chủ trương sáp nhập xã Duy Thu vào xã Duy Tân để tích cực tham gia ý kiến.

Về đối tượng, phạm vi lấy ý kiến:

1. Đối tượng cử tri lấy ý kiến: Cử tri ở Đơn vị hành chính ( ĐVHC) xã Duy Tân chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025.

2. Phạm vi lấy ý kiến cử tri: Trên địa bàn ĐVHC xã  Duy Tân

 Thời gian, hình thức lấy ý kiến cử tri

- Thời gian: Bắt đầu từ: Ngày 06/5/2024; Kết thúc vào ngày 12/5/2024.
- Hình thức lấy ý kiến cử tri: Tổ chức phát phiếu lấy ý kiến tất cả cử tri theo hộ gia đình (Theo Công văn số 490/UBND-NV ngày 22/3/2024 của UBND huyện về hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến cử tri liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Duy Xuyên).


Nguồn tin: Nguyễn Tấn Lĩnh-CCVHXH
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI CỰU CÔNG AN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỔ CHỨC LỄ MỪNG THỌ NĂM 2024
BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2024-2029
Các tin cũ hơn:
UBND TỔ CHỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ X NĂM 2024
HỘI KHUYẾN HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2023.
UBND- CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG, CCHC, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
TỔNG KẾT PHONG TRÀO "TDĐKXDĐSVH", CÔNG TÁC VĂN HÓA XÃ HỘI NĂM 2023
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI TÙ YÊU NƯỚC NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.
UBND-UBMTTQVN-CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG "NHÀ TÔI CÓ BÌNH CHỮA CHÁY" NĂM 2023.
CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC SINH HOẠT NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 VÀ CHIA TAY ĐOÀN VIÊN
DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND XÃ DUY TÂN
ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN TỔ CHỨC GẶP MẶT 40 TÂN SINH VIÊN THI ĐỖ ĐẠI-CAO ĐẲNG NĂM 2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024
    
1   2  
    

Tra cứu văn bản


BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY TÂN
Địa chỉ : Xã Duy Tân - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000209033